Dušan Mojić


Ova studija predstavlja prerađenu i dopunjenu verziju magistarske teze napisane i odbranjene na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, koja je imala za cilj da empirijski istraži stilove vođstva menadžera, kao i karakteristike nacionalne kulture zaposlenih i menadžera u preduzećima u Srbiji. Pored definisanja pojma vođstva, jednog od najznačajnijih elemenata šire oblasti organizacionog ponašanja, u knjizi se analiziraju najuticajnije teorije o vođstvu u organizacijama, kao i novi pristupi ovom pojmu. U empirijskom delu studije autor ukazuje na važnost pojma nacionalne (societalne) kulture i prikazuje rezultate istraživanja o nacionalnoj kulturi i stilovima vođstva menadžera u Srbiji.