Mina Petrović (ur.)


Akterska dimenzija se pokazuje kao jedna od ključnih za oblikovanje razvojnih strategija i trajektorija gradova, naročito u smislu korišćenja lokalnih resursa. U studiji Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja koju je priredila Mina Petrović, autori direktno ispituju percepcije lokalnih aktera i njihovu procenu različitih razvojnih potencijala i prepreka razvoju istraživanih gradova. Posebna pažnja autori posvećuju upravo pitanjima identiteta, s pretpostavkom da mehanizmi putem kojih se teritorijalni kapital uopšte i koristi, dakako zavisi od informisanosti i posvećenosti lokalnih aktera pitanjima razvoja grada, prepoznavanju zajedničkih interesa i spremnosti na saradnju.