Oblasti interesovanja

studije diskursa, politička sociologija, kritička sociologija kulture, sociologija društvenih klasifikacija, simbolička geografija


Biografija

Tamara Petrović Trifunović je doktorand na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde piše disertaciju o ulozi diskursa o kulturi u simboličkim borbama u savremenoj Srbiji. Od novembra 2018. radi kao istraživačica-saradnica na Institutu za sociološka istraživanja. Na Odeljenju za sociologiju bila je saradnica u izvođenju nastave na kursu „Jezik i društvo – uvod u sociolingvistiku“ od 2010. do 2014. godine. Od 2014. do 2016. godine radila je kao istraživačica pripravnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, gde je prethodno od 2012. do 2014. godine kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bila priključena na projekat. Između 2011. i 2018. godine učestvovala je u nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata koji su se bavili analizom medijskog diskursa, simboličkih borbi i političke komunikacije, kao i u projektima iz oblasti roda i migracija. Deo je nacionalnog tima za sprovođenje Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji. Predstavljala je radove i istraživanja na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i bila gostujuća predavačica u Istraživačkoj stanici Petnica. Objavljivala je na srpskom i engleskom jeziku u recenziranim naučnim časopisima i zbornicima i sa kolegama priredila tri tematska zbornika.  Članica je Evropske sociološke asocijacije.


Objavljeni radovi (izbor)

Mirkov Anđelka, Tamara Petrović Trifunović i Dunja Poleti Ćosić. 2018. Sećanje na socijalističku Jugoslaviju: stavovi građana Srbije u periodu ubrzane transformacije društvaSociološki pregled. LII, No. 4, str. 1251-1284.

Petrović Trifunović, Tamara, Dunja Poleti Ćosić. 2018. Discourses of Hospitality, Politics of Hostility: Instrumentalization of the Refugee Crisis in the Serbian Press, u: Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, Eltion Meka (ur.) Politics of Enmity. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 211–228.

Poleti Ćosić Dunja, Tamara Petrović Trifunović. 2018. Azilni sistem u zemljama tranzita – Srbija kao studija slučaja, u: Zoran Lutovac i Slobodan Mrđa (prir.) Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva. Beograd: SSD, IDN, ISI, str. 23-37.

Poleti Ćosić Dunja, Tamara Petrović Trifunović. 2017. Institucionalna podrška usklađivanju profesionalne i porodične sfere u Srbiji. Limes plus 14 (2): 49–73.

Petrović Trifunović, Tamara. 2017. Artikulacija otpora u diskursu o protestima 1996/97. u Srbiji: politička borba vođena jezikom kulture i simboličke geografije. Sociologija 59 (4): 476–496.

Petrović Trifunović, Tamara. 2017. Kultura, diskurs i simbolički poredak: izazov za angažovane društvene nauke danas, u: Adriana Zaharijević, Jelena Vasiljević (ur.) Angažman: uvod u studije angažovanosti. Novi Sad: Akademska knjiga i Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 242–257.

Petrović Trifunović, Tamara. 2016. Between the Critical and the Engaged: On the Importance of Studying Symbolic Aspects of the Reproduction of Social OrderFilozofija i društvo 27 (2): 407–418.

Petrović Trifunović, Tamara, Michal Sládeček, Jelena Vasiljević (ur.). 2015. Kolektivno sećanje i politike pamćenja, Beograd: Zavod za udžbenike, Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Petrović Trifunović, Tamara, Ivković Marjan, Prodanović Srđan. 2015. Srpsko-albanski odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji: protesti na Kosovu i teret sistemske legitimizacije. In: Aleksandar Pavlović, Adriana Zaharijević, Gazela Pudar Draško, Rigels Halili (eds.) Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, pp. 153–173.

Petrović Trifunović, Tamara, Spasić Ivana. 2014. Patriotism and Cosmopolitanism in Intellectual Discourse: Peščanik and Nova srpska politička misao. Filozofija i društvo 25 (4): 164–188.

Petrović Tamara, Spasić Ivana. 2012. Varijante `Treće Srbije`. Filozofija i društvo 23 (3): 23–44.

Petrović Tamara. 2009. Mind Your Own Business: feminizam i post-punk u Velikoj Britaniji. In: Maša Grdešić (ed.) Mala revolucionarka – Zagorka, feminizam i popularna kultura, Zagreb: Centar za ženske studije, pp. 249–262.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Pešić Jelena, Tamara Petrović Trifunović, Ana Birešev. 2018. „Klasni položaj i politička kompetencija: analiza (ne)davanja odgovora na stavove o poželjnom političkom i ekonomskom poretku“, konferencija Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, Beograd, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 21. decembar 2018.

Petrović Trifunović, Tamara. 2017. „Symbolic Struggles in Serbian Public Discourse: Between (and Beyond) Nationalism and Cosmopolitanism“, Seminar New Nationalisms: Sources, Agendas, Languages, organizatori Academia Europaea i Knowledge Hub Wroclaw, Vroclav, 25-27. septembar 2017.

Petrović Trifunović, Tamara. 2017. „Symbolic struggles in contemporary Serbia: The interplay of discourses on ‘culture’, politics and social inequality”, European Sociological Association conference (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athens, August 29 – September 1, 2017.

Petrović Trifunović Tamara. 2017. „Culture, an Empty Throne? A Critical Inquiry into the Media Discourses on Culture in Serbia after 2000“, conference Discourse, Knowledge and Practice in Society, Bucharest, July 7-8, 2017.

Petrović Trifunović Tamara, Dunja Poleti Ćosić. 2017. „Defending European Values in a Transit Country: Instrumentalization of the Refugee Crisis in the Serbian Press“, conference Us vs. Them: Populism, the Refugee Other and the Re-Consideration of National Identity in Central and Eastern Europe, Budapest, May 29, 2017.

Ivković Marjan, Tamara Petrović Trifunović and Srđan Prodanović. 2016. „From Social Justice to Identity: Systemic Legitimation of Yugoslav Socialism in Kosovo Protests“, International conference Politics of Enmity – Can Nation ever Be Emancipatory?, Belgrade, September 26-28.

Petrović Trifunović Tamara. 2016. „Intimations of the New Symbolic Struggles in Contemporary Serbia: Subcultural Contributions“, conference Post-socialism: Hybridity, Continuity and Change, Novi Sad, June 25-26, 2016.

Petrović Trifunović Tamara, Dunja Poleti. 2016. „Seeking asylum in Serbia? – Refugees in the jaws of the institutions“, International conference Playing by the Rules. Institutions in Action: The Nature and the Role of Institutions in the Real World, University of Rijeka, May 26-28, 2016.

Petrović Trifunović Tamara. 2015. „Culture in Serbian Media Discourse: The Curious Case of Ana Kokić’s Talent”, International conference Discourses of Culture – Cultures of Discourse, Belgrade March 19-21, 2015.