Vera Vratuša


U prvom delu knjige autorka ispituje kada se u zapadnoj Evropi desila tranzicija iz tradicionalnog u moderno kapitalističko društvo, razmatrajuću ujedno da li je ona bila univerzalna. U drugom delu autorka razmatra odnos između realnog socijalizma i samoupravljanja u kontekstu svetske kapitalističke privrede. U trećem delu autorka obraća pažnju na društvene subjekte i dosadašnje posledice tranzicije Srbije u kontekstu lokalne i globalne podele rada i sistemske krize akumulacije kapitala.