Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije (2017)

Naučni skup nacionalnog značaja pod nazivom „Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije“ održan je 17. i 18. novembra 2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Cilj održavanja naučnog skupa bio je da se na naučnoj osnovi, pre svega sa sociološkog aspekta, razmotre posledice globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije. Društvene promene na lokalnom nivou (tj. na nivou države, regija, naselja) vidljive su u različitim sferama društvenog života, te su izlaganja bila posvećena raznim društvenim problemima i izazovima koji se javljaju u Srbiji u kontekstu globalne krize.

Rad se odvijao u sedam sesija. Većina učesnika je analizirala rezultate empirijskih istraživanja, mada je bilo i onih koji su na pojmovno-teorijskom planu razmatrali karakteristike novog tipa društvene regulacije. Razgovaralo se o uzrocima i lokalnim posledicama globalne krize neoliberalnog poretka, uz promišljanje alternativnih strategija društvenog razvoja u Srbiji.

Analizirani su politički odgovori na krizu neoliberalnog kapitalizma, među kojima se izdvojio neokonzervativni zaokret, a prepoznati su i novi oblici građanskog aktivizma svojstveni digitalnom dobu. Zapaženo je da se u kontekstu globalnog uspona i krize neoliberalizma javljaju strukturne i vrednosno-ideološke promene izražene kroz divergenciju između populacije i elita. Diskutovalo se još o izazovima neoliberalizacije javne uprave i javnih politika, o uticaju globalnih neoliberalnih procesa na ruralni i urbani razvoj, o promenama društvenog položaja i kulturnog identiteta u kontekstu globalne krize itd.

Naučni skup je organizovan u okviru projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sva saopštenja su štampana u izvodu, a deo radova je u celini objavljen posle naučnog skupa u zborniku „Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije“.

Knjiga apstrakata