Novo izdanje: Na svom putu. Longitudinalno kvalitativno istraživanje socijalnih biografija mladih

Knjiga predstavlja deo rezultata višedecenijskog longitudinalnog kvalitativnog istraživanja koje autorka sprovodi sa grupom mladih od perioda njihovog detinjstva. Od dvadeset biografija izabrano je šest koje su analizirane, interpetirana i prikazane kroz matricu relevantnih savremenih socioloških koncepata, kao što su dejstvenost, strukture, habitus, refleksivnost, identitet i temporalnost. Kroz razvijanje specifičnog metodskog i teorijskog pristupa rekonstrukcije socijalnih biografija aktera, istraživanje i studija daju doprinos razvoju metodoloških saznanja, debati o primenljivosti uvreženih socioloških koncepata u specifičnom kontekstu društva Srbije, kao i sociološkom saznanju kako se strukturalna obeležja i promene tog konteksta prelamaju kao prepreke i mogućnosti u biografijama mladih.