Mina Petrović


Fokus na periferne razvojne kontekste na svim nivoima (globalni, nacionalni, regionalni, naseljski), kroz karakterističan presek društvenog i fizičkog prostora, čini ruralnu sociologiju važnom nišom u savremenoj sociologiji. Otuda ovaj rukopis ima za cilj da prikaže ključne konceptualne pristupe i kontekstualne specifičnosti razvoja ruralne sociologije i da ilustruje doprinos koji ruralna perspektiva daje uvažavanju celovite prostornosti savremenog urbocentričnog društva.